当前位置:首页 > 阿联酋剧 > 通天塔_集结号代理商客服中心 >

心悟了,通天塔道成时。不劳龙女骋威仪。僧祇世界供游戏,通天塔贤懿光阴比寿期。###xīn wù le ,dào chéng shí 。bú láo lóng nǚ chěng wēi yí 。sēng qí shì jiè gòng yóu xì ,xián yì guāng yīn bǐ shòu qī 。

香满。帝渥恩隆,通天塔歌珠舞雪,通天塔俱陈丝管 。彤闱共悦,天颜有喜,看寿觞亲劝。今年外家华焕 。拥使节、新班侍宴。愿万载、永冠椒房,常奉舜殿。###xiāng mǎn 。dì wò ēn lóng ,gē zhū wǔ xuě ,jù chén sī guǎn 。tóng wéi gòng yuè ,tiān yán yǒu xǐ ,kàn shòu shāng qīn quàn 。jīn nián wài jiā huá huàn 。yōng shǐ jiē 、xīn bān shì yàn 。yuàn wàn zǎi 、yǒng guàn jiāo fáng ,cháng fèng shùn diàn 。圣德如尧,通天塔圣心如舜,通天塔欣逢出震昌期。中兴继体,抚有寰瀛 ,三阳方是炎曦 。万国朝元,奉崇严宸扆,咫尺天威 。瑞色满三墀。渐嵩呼、均庆彤闱。###shèng dé rú yáo ,shèng xīn rú shùn ,xīn féng chū zhèn chāng qī 。zhōng xìng jì tǐ ,fǔ yǒu huán yíng ,sān yáng fāng shì yán xī 。wàn guó cháo yuán ,fèng chóng yán chén yǐ ,zhǐ chǐ tiān wēi 。ruì sè mǎn sān chí 。jiàn sōng hū 、jun1 qìng tóng wéi 。

通天塔_集结号代理商客服中心

正金屋妆成,通天塔翠围红绕 ,通天塔香霭高散狻猊。东朝移雕辇,与坤仪 、同奉瑶卮。阖殿花明,亿万载 、咸歌寿祺。视天民,永祈宝历,垂衣端拱无为。###zhèng jīn wū zhuāng chéng ,cuì wéi hóng rào ,xiāng ǎi gāo sàn suān ní 。dōng cháo yí diāo niǎn ,yǔ kūn yí 、tóng fèng yáo zhī 。hé diàn huā míng ,yì wàn zǎi 、xián gē shòu qí 。shì tiān mín ,yǒng qí bǎo lì ,chuí yī duān gǒng wú wéi 。秋容应节,通天塔渐肃景入窗扉。碧洞连翠微。南律回岩桂。金精壮盛时。拥蟾轮 、通天塔生素辉。启口天为侣,是列仙行缀。心均太上,欲度世缘无亏。用定力坚持。奉真常,惟凝寂。忱诚贯斗极。赐长生 ,仍久视 。洞达虚皇位。德寿高与天齐 。###qiū róng yīng jiē ,jiàn sù jǐng rù chuāng fēi 。bì dòng lián cuì wēi 。nán lǜ huí yán guì 。jīn jīng zhuàng shèng shí 。yōng chán lún 、shēng sù huī 。qǐ kǒu tiān wéi lǚ ,shì liè xiān háng zhuì 。xīn jun1 tài shàng ,yù dù shì yuán wú kuī 。yòng dìng lì jiān chí 。fèng zhēn cháng ,wéi níng jì 。chén chéng guàn dòu jí 。cì zhǎng shēng ,réng jiǔ shì 。dòng dá xū huáng wèi 。dé shòu gāo yǔ tiān qí 。霜落鸳鸯,通天塔绣隐芙蓉小春节。应运看,通天塔月魄分辉,坤顺同符 ,文母徽音芳烈。诞育乾坤主,均慈爱、练裙岂别。经沙塞、涉履烟尘,瑞色怡然更英发。###shuāng luò yuān yāng ,xiù yǐn fú róng xiǎo chūn jiē 。yīng yùn kàn ,yuè pò fèn huī ,kūn shùn tóng fú ,wén mǔ huī yīn fāng liè 。dàn yù qián kūn zhǔ ,jun1 cí ài 、liàn qún qǐ bié 。jīng shā sāi 、shè lǚ yān chén ,ruì sè yí rán gèng yīng fā 。

通天塔_集结号代理商客服中心

上圣中兴,通天塔严恭问寝,通天塔宫庭正和悦。看寿筵高启,龙香低转 ,声入霓裳 ,檀槽新拨。翠衮同行乐,钧韶奏、喜盈绛阙。倾心愿、亿载慈宁,醉赏闲风月。###shàng shèng zhōng xìng ,yán gōng wèn qǐn ,gōng tíng zhèng hé yuè 。kàn shòu yàn gāo qǐ ,lóng xiāng dī zhuǎn ,shēng rù ní shang ,tán cáo xīn bō 。cuì gǔn tóng háng lè ,jun1 sháo zòu 、xǐ yíng jiàng què 。qīng xīn yuàn 、yì zǎi cí níng ,zuì shǎng xián fēng yuè 。星拱尧眉 ,通天塔日临云幄,通天塔晓天初静炎曦。香凝翠扆,花笼禁殿风迟。彩山高与云齐。奉明主 、玉斝交挥。庆天申旦,九州四海,同咏昌时。###xīng gǒng yáo méi ,rì lín yún wò ,xiǎo tiān chū jìng yán xī 。xiāng níng cuì yǐ ,huā lóng jìn diàn fēng chí 。cǎi shān gāo yǔ yún qí 。fèng míng zhǔ 、yù jiǎ jiāo huī 。qìng tiān shēn dàn ,jiǔ zhōu sì hǎi ,tóng yǒng chāng shí 。

通天塔_集结号代理商客服中心

今年麦有双歧。别有琅玕并节,通天塔深秀联枝。丰世瑞物,通天塔嘉祥效祉熙熙 。坐中莫惜沈醉,仰三圣、玉德光辉。献南山寿,严宸万载,永奉垂衣。###jīn nián mài yǒu shuāng qí 。bié yǒu láng gān bìng jiē ,shēn xiù lián zhī 。fēng shì ruì wù ,jiā xiáng xiào zhǐ xī xī 。zuò zhōng mò xī shěn zuì ,yǎng sān shèng 、yù dé guāng huī 。xiàn nán shān shòu ,yán chén wàn zǎi ,yǒng fèng chuí yī 。

十月新阳。喜桃杏秀发,通天塔宫殿春香 。宝历开图,通天塔文母协应时康。诞庆欣逢令旦,向花闱、罄列嫔嫱。欢荣是九五,侍膳芳筵,翠扆龙章。###shí yuè xīn yáng 。xǐ táo xìng xiù fā ,gōng diàn chūn xiāng 。bǎo lì kāi tú ,wén mǔ xié yīng shí kāng 。dàn qìng xīn féng lìng dàn ,xiàng huā wéi 、qìng liè pín qiáng 。huān róng shì jiǔ wǔ ,shì shàn fāng yàn ,cuì yǐ lóng zhāng 。西湖天下应如是。谁唤作、通天塔真西子。云凝山秀,通天塔日增波媚,宜晴宜雨。况是深秋,更当遥夜,月华如水。记词人解道,丹青妙手,应难写、真奇语。###xī hú tiān xià yīng rú shì 。shuí huàn zuò 、zhēn xī zǐ 。yún níng shān xiù ,rì zēng bō mèi ,yí qíng yí yǔ 。kuàng shì shēn qiū ,gèng dāng yáo yè ,yuè huá rú shuǐ 。jì cí rén jiě dào ,dān qīng miào shǒu ,yīng nán xiě 、zhēn qí yǔ 。

往事输他范蠡。泛扁舟、通天塔仍携佳丽。毫端幻出,通天塔淡妆浓抹,可人风味。和靖幽居,老坡遗迹,也应堪记。更凭君画我,追随二老 ,游千家寺。###wǎng shì shū tā fàn lí 。fàn biǎn zhōu 、réng xié jiā lì 。háo duān huàn chū ,dàn zhuāng nóng mò ,kě rén fēng wèi 。hé jìng yōu jū ,lǎo pō yí jì ,yě yīng kān jì 。gèng píng jun1 huà wǒ ,zhuī suí èr lǎo ,yóu qiān jiā sì 。奇葩珍树丛丛绕。望仙隐、通天塔蓬莱小 。前枕湖光秋色晓。荷花今岁,通天塔也如人意 ,不逐西风老。###qí pā zhēn shù cóng cóng rào 。wàng xiān yǐn 、péng lái xiǎo 。qián zhěn hú guāng qiū sè xiǎo 。hé huā jīn suì ,yě rú rén yì ,bú zhú xī fēng lǎo 。

霞觞献寿频频倒 。瑞霭浮空凝不扫。定自日边飞诏早。芝庭呈秀,通天塔桂宫得意,通天塔更看明年好。###xiá shāng xiàn shòu pín pín dǎo 。ruì ǎi fú kōng níng bú sǎo 。dìng zì rì biān fēi zhào zǎo 。zhī tíng chéng xiù ,guì gōng dé yì ,gèng kàn míng nián hǎo 。小轩潇洒清宵午,通天塔风正紧、通天塔门深闭。藜床危坐,竹窗频听,春虫扑纸。灯烬垂红,篆烟消碧,衣轻如水 。料飞花未止,堆檐已满 ,时摧折、琅玕尾。###xiǎo xuān xiāo sǎ qīng xiāo wǔ ,fēng zhèng jǐn 、mén shēn bì 。lí chuáng wēi zuò ,zhú chuāng pín tīng ,chūn chóng pū zhǐ 。dēng jìn chuí hóng ,zhuàn yān xiāo bì ,yī qīng rú shuǐ 。liào fēi huā wèi zhǐ ,duī yán yǐ mǎn ,shí cuī shé 、láng gān wěi 。

欧洲剧