当前位置:首页 > 比利时剧 > 唐伯虎点秋香_91-信誉-银子商 >

绣幕茫茫罗帐卷 。春睡腾腾,唐伯困人娇波慢。隐隐枕痕留玉脸。腻云斜溜钗头燕。远梦无端欢又散。泪落胭脂,唐伯界破蜂黄浅。整了翠鬟匀了面 。芳心一寸情何限。###xiù mù máng máng luó zhàng juàn 。chūn shuì téng téng ,kùn rén jiāo bō màn 。yǐn yǐn zhěn hén liú yù liǎn  。nì yún xié liū chāi tóu yàn 。yuǎn mèng wú duān huān yòu sàn 。lèi luò yān zhī ,jiè pò fēng huáng qiǎn 。zhěng le cuì huán yún le miàn 。fāng xīn yī cùn qíng hé xiàn 。

呼人好作计,虎点缓且受鞭垂。###hū rén hǎo zuò jì ,huǎn qiě shòu biān chuí 。穿漏四五间,秋香中已无窗几。###chuān lòu sì wǔ jiān ,zhōng yǐ wú chuāng jǐ 。

唐伯虎点秋香_91-信誉-银子商

屋梁记日月,唐伯仰视殊自耻。###wū liáng jì rì yuè ,yǎng shì shū zì chǐ 。昔也三年成,虎点今也一朝毁 。###xī yě sān nián chéng ,jīn yě yī cháo huǐ 。贻我风雨愁,秋香饱汝歌呼喜。###yí wǒ fēng yǔ chóu ,bǎo rǔ gē hū xǐ 。

唐伯虎点秋香_91-信誉-银子商

官逋依旧在,唐伯府帖重追起。###guān bū yī jiù zài ,fǔ tiē zhòng zhuī qǐ 。旁人共唏嘘,虎点感叹良有以。###páng rén gòng xī xū ,gǎn tàn liáng yǒu yǐ 。

唐伯虎点秋香_91-信誉-银子商

东家瓦渐稀,秋香西舍墙半圯。###dōng jiā wǎ jiàn xī  ,xī shě qiáng bàn yí 。

生涯分应尽,唐伯迟速总一理。###shēng yá fèn yīng jìn  ,chí sù zǒng yī lǐ 。万红梅里幽深处。甚杖屦、虎点来何暮。草带湘香穿水树 。尘留不住。云留却住。壶内藏今古 。###wàn hóng méi lǐ yōu shēn chù  。shèn zhàng jù 、虎点lái hé mù 。cǎo dài xiāng xiāng chuān shuǐ shù 。chén liú bú zhù 。yún liú què zhù 。hú nèi cáng jīn gǔ 。

独清懒入终南去。有忙事、秋香修花谱。骑省不须重作赋。园中成趣。琴中得趣。酒醒听风雨。###dú qīng lǎn rù zhōng nán qù 。yǒu máng shì 、秋香xiū huā pǔ 。qí shěng bú xū zhòng zuò fù 。yuán zhōng chéng qù 。qín zhōng dé qù 。jiǔ xǐng tīng fēng yǔ 。甚平生 、唐伯风流谢客,唐伯刀头梦送酸楚。不堪又得花间曲,猛忆云英霜杵 。闲情赋。谁催就月明,云鬓犀梳吐 。才情几许 。待遗策重来,吹箫一弄,鸾凤共轻举。###shèn píng shēng 、fēng liú xiè kè ,dāo tóu mèng sòng suān chǔ 。bú kān yòu dé huā jiān qǔ ,měng yì yún yīng shuāng chǔ 。xián qíng fù 。shuí cuī jiù yuè míng ,yún bìn xī shū tǔ 。cái qíng jǐ xǔ 。dài yí cè zhòng lái ,chuī xiāo yī nòng ,luán fèng gòng qīng jǔ 。

留春住。买得绿波南浦。黄金□散如土。蔷薇洞口三生路。无奈春光顿阻。新□绪。也待见东邻,虎点花艳墙低处。东风看取 。便娇送飞梭,虎点半摧编贝,笑咏尚高古。###liú chūn zhù 。mǎi dé lǜ bō nán pǔ 。huáng jīn □sàn rú tǔ 。qiáng wēi dòng kǒu sān shēng lù  。wú nài chūn guāng dùn zǔ 。xīn □xù 。yě dài jiàn dōng lín ,huā yàn qiáng dī chù 。dōng fēng kàn qǔ 。biàn jiāo sòng fēi suō ,bàn cuī biān bèi ,xiào yǒng shàng gāo gǔ 。我老无能矣。叹人生、秋香得开笑口,秋香一年闲几。去景悠悠如有待,白发已非春事。便一笑、何曾是喜。我本渔樵孟诸野,向举家、尽叹今如是,空自苦,有谁似。###wǒ lǎo wú néng yǐ 。tàn rén shēng 、dé kāi xiào kǒu ,yī nián xián jǐ 。qù jǐng yōu yōu rú yǒu dài ,bái fā yǐ fēi chūn shì 。biàn yī xiào 、hé céng shì xǐ 。wǒ běn yú qiáo mèng zhū yě ,xiàng jǔ jiā  、jìn tàn jīn rú shì ,kōng zì kǔ ,yǒu shuí sì 。

马其顿剧