当前位置:首页 > 阿根廷剧 > 瑞奇_集结-上下分-银商 >

小驻征骖,瑞奇一尊古寺留君住。六花无数。飞舞朝天路。###xiǎo zhù zhēng cān ,yī zūn gǔ sì liú jun1 zhù 。liù huā wú shù 。fēi wǔ cháo tiān lù  。

酒浮重量碧,瑞奇声低云叶,瑞奇香趁霞裙。准拟魁星归去,它时相会金门。###jiǔ fú zhòng liàng bì ,shēng dī yún yè ,xiāng chèn xiá qún 。zhǔn nǐ kuí xīng guī qù ,tā shí xiàng huì jīn mén 。瑞奇占得登高一日先 。跨云来作地行仙。天将黄菊助长年。###zhàn dé dēng gāo yī rì xiān 。kuà yún lái zuò dì háng xiān 。tiān jiāng huáng jú zhù zhǎng nián 。

瑞奇_集结-上下分-银商

健笔已凌枚叟赋,瑞奇高怀欲著祖生鞭。骎骎彯组向甘泉。###jiàn bǐ yǐ líng méi sǒu fù ,gāo huái yù zhe zǔ shēng biān 。qīn qīn piāo zǔ xiàng gān quán  。昴宿光芒,瑞奇德星家世 ,瑞奇当时飞舞华旗。风清玉宇,珠露缀瑶枝。八桂苍苍耸壑,同椿木、同数秋期。黄堂上 ,油幢转影 ,美酒注金卮。###mǎo xiǔ guāng máng ,dé xīng jiā shì ,dāng shí fēi wǔ huá qí 。fēng qīng yù yǔ ,zhū lù zhuì yáo zhī 。bā guì cāng cāng sǒng hè ,tóng chūn mù 、tóng shù qiū qī 。huáng táng shàng ,yóu zhuàng zhuǎn yǐng ,měi jiǔ zhù jīn zhī 。英躔,瑞奇名誉早,瑞奇青箱传学,黄绢D461辞。说江东治行,召杜肩齐。畏爱双行五管,收绣斧、却把旌麾。欢声沸,明年此日,公在凤凰池。###yīng chán ,míng yù zǎo ,qīng xiāng chuán xué ,huáng juàn D461cí 。shuō jiāng dōng zhì háng ,zhào dù jiān qí 。wèi ài shuāng háng wǔ guǎn ,shōu xiù fǔ 、què bǎ jīng huī 。huān shēng fèi ,míng nián cǐ rì ,gōng zài fèng huáng chí 。

瑞奇_集结-上下分-银商

瑞奇举目霜林叶叶黄。使星归骑未须忙。烟鬟千叠弄残妆。###jǔ mù shuāng lín yè yè huáng 。shǐ xīng guī qí wèi xū máng  。yān huán qiān dié nòng cán zhuāng 。内殿恩光承雨露,瑞奇外台风力挟冰霜。应怀三径杂花香。###nèi diàn ēn guāng chéng yǔ lù ,wài tái fēng lì jiā bīng shuāng 。yīng huái sān jìng zá huā xiāng 。

瑞奇_集结-上下分-银商

向日鹓行瞻凤彩,瑞奇共期直上金銮。却来持节海云边。身兼三使者,瑞奇名是一仙官。###xiàng rì yuān háng zhān fèng cǎi ,gòng qī zhí shàng jīn luán 。què lái chí jiē hǎi yún biān 。shēn jiān sān shǐ zhě ,míng shì yī xiān guān 。

汉室中兴高密冠,瑞奇千年苗裔蝉联。左弧嘉庆舞祥烟。橘中招四老,瑞奇同醉酒如泉。###hàn shì zhōng xìng gāo mì guàn ,qiān nián miáo yì chán lián 。zuǒ hú jiā qìng wǔ xiáng yān 。jú zhōng zhāo sì lǎo ,tóng zuì jiǔ rú quán  。橘中曾醉洞庭酒 。辗云涛、瑞奇挂帆南斗。追旧游、瑞奇不减商山杳杳,犹有人、能相记否。###jú zhōng céng zuì dòng tíng jiǔ 。niǎn yún tāo 、guà fān nán dòu 。zhuī jiù yóu 、bú jiǎn shāng shān yǎo yǎo ,yóu yǒu rén  、néng xiàng jì fǒu 。

倾坐东风百媚生。万红无语笑逢迎。照妆醒睡蜡烟轻。采蝀横斜春不夜,瑞奇绛霞浓淡月微明。梦中重到锦官城。###qīng zuò dōng fēng bǎi mèi shēng 。wàn hóng wú yǔ xiào féng yíng 。zhào zhuāng xǐng shuì là yān qīng  。cǎi dōng héng xié chūn bú yè ,瑞奇jiàng xiá nóng dàn yuè wēi míng 。mèng zhōng zhòng dào jǐn guān chéng 。楼阴缺。兰干影卧东厢月。一天风露 ,瑞奇杏花如雪 。###lóu yīn quē 。lán gàn yǐng wò dōng xiāng yuè 。yī tiān fēng lù ,xìng huā rú xuě 。

隔烟催漏金_咽。罗帏暗淡灯花结。灯花结。片时春梦,瑞奇江南天阔。###gé yān cuī lòu jīn _yān 。luó wéi àn dàn dēng huā jié 。dēng huā jié 。piàn shí chūn mèng ,瑞奇jiāng nán tiān kuò 。送尽残春更出游。风前踪迹似沙鸥。浅斟低唱小淹留 。月见西楼清夜醉,瑞奇雨添南浦绿波愁。有人无计恋行舟。###sòng jìn cán chūn gèng chū yóu  。fēng qián zōng jì sì shā ōu 。qiǎn zhēn dī chàng xiǎo yān liú 。yuè jiàn xī lóu qīng yè zuì ,瑞奇yǔ tiān nán pǔ lǜ bō chóu 。yǒu rén wú jì liàn háng zhōu 。

台湾剧